Anna Szczepaniak
Kategoria:

Historia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sieradzu

Poradnia Wychowawczo-Zawodowa, bo taka była jej pierwotna nazwa, została powołana przez ówczesnego Inspektora Oświaty 1 stycznia 1972 roku. Dyrektorem została pani Janina Stasinowska, a pani Ewa Neyman objęła stanowisko pedagoga. Siedzibą placówki stał się budynek przy ulicy Targowej. Pierwsze trzy miesiące to organizacja pracy, a więc wyposażanie w niezbędny sprzęt, materiały badawcze, pomoce dydaktyczne i księgozbiór. Nowa i nieznana dotąd placówka musiała pozyskać klienta i zaistnieć na terenie powiatu, a nie było to łatwe, bo zatrudniała niewielu pracowników.

Do zadań Poradni należało diagnozowanie dzieci z trudnościami w nauce i określenie najwłaściwszej formy pomocy oraz badanie dojrzałości szkolnej –  trzeba nadmienić, że objęta nim była cała populacja dzieci w danym roczniku. Zajmowano się orzecznictwem do szkolnictwa specjalnego, a także pomocą młodzieży w wyborze drogi zawodowej.  Ponieważ zadań przybywało, zatrudniono dwoje nowych pracowników – psychologa Ulissesa Alvarado i logopedę Grażynę Zawiszę. Pracownicy współpracowali ze wszystkimi szkołami i placówkami oświatowymi w powiecie.

Kiedy w roku 1975 nastąpiły zmiany administracyjne w kraju i utworzono województwo sieradzkie, placówkę przekształcono w Wojewódzką Poradnię Wychowawczo – Zawodową, zmieniono siedzibę na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, a dyrektorem została pani Zofia Skowrońska. Przed pracownikami postawiono nowe zadania: nadzór merytoryczny nad instytucjami oświatowymi działającymi na terenie województwa, kwalifikowanie oraz orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów z wadą słuchu i wzroku. Poradnia działała dwutorowo – wypełniała wszystkie zadania poradni rejonowej i wojewódzkiej. W tym czasie zatrudniono pedagoga – panią Danutę Cenin, a miejsce dyrektor Zofii Skowrońskiej zajęła pani Barbara Augustowska i pełniła tę funkcję do 1981 roku. Sukcesywnie wzrastała liczba etatów, a nawet przyznano Poradni samochód, dzięki któremu łatwiej było pracownikom dotrzeć do najmniejszych i najdalej położonych szkół.
Kolejnym dyrektorem Poradni została pani Ewa Neyman. Placówka zmieniła siedzibę na lokal przy ulicy Krakowskie Przedmieście. Kompetencje placówki nie uległy zmianie, ale pojawiły się nowe zadania – terapia pedagogiczna, profilaktyka i resocjalizacja. Wzrost świadomości, potrzeby środowiska lokalnego spowodowały, że wrosła liczba klientów Poradni.  Coraz więcej rodziców, nauczycieli i uczniów korzystało z pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej. Oznaczało to, że placówka jest znana nie tylko w środowisku oświatowym, ale także w gronie społecznym i cieszy się zaufaniem rodziców oraz uczniów. Był to efekt pracy pedagogów odpowiadających na potrzeby szkół, z którymi współpracowali. Pomoc przy organizowaniu zajęć terapeutycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, tworzenie punktów konsultacyjnych, odczyty, pogadanki dla rodziców, spotkania z młodzieżą na lekcjach przygotowujących do wyboru zawodu to tylko nieliczne działania, które podejmowali pracownicy Poradni.

Rok 1992 przynosi zmiany: od 9 kwietnia placówka to – Poradnia Wychowawczo-Zawodowa. Dyrektorem zostaje pani Małgorzata Maciuszonek. Niebawem Poradnia zmienia lokal i przenosi się do budynku Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych przy ulicy Tuwima.

W 1993 roku na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 czerwca dotyczącego organizacji i zasad działania publicznych poradni specjalistycznych Poradnia Wychowawczo-Zawodowa została przekształcona w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Nastąpiła redukcja zadań związanych z nadzorem merytorycznym na terenie województwa. Poradnia przyjęła status poradni rejonowej i działaniem swym objęła miasto oraz okoliczne gminy.

W 1995 roku funkcję dyrektora objęła pani Magdalena Pieniążek i pełniła tę funkcję do roku 2018. W tym czasie Poradnia została przeniesiona do budynku Starostwa Powiatowego, gdzie znajduje się do dziś.

Od roku 2019 placówką zarządza pani Agnieszka Jasianek-Dobras. W poradni zatrudnionych jest  6 psychologów, 7  pedagogów,  3  logopedów.

Zadaniami poradni pozostają: diagnozowanie dzieci i młodzieży z trudnościami edukacyjnymi, wydawanie opinii i orzeczeń, realizacja zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły, wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych, prowadzenie warsztatów  i prelekcji dla dzieci i rodziców. Poradnia oferuje również cykliczne spotkania profilaktyczne dla rodziców ze specjalistami z różnych dziedzin związanych z wychowaniem i dbaniem o prawidłowy rozwój dziecka.

W naszej Poradni prowadzimy zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju,  korekcyjno-kompensacyjne, terapię logopedyczną i pedagogiczną, psychoterapię oraz zajęcia integracji sensorycznej i biofeedback .

podziekowanie na strone