Super User

Niepełnoletnie dziecko na badanie przyprowadza rodzic lub prawny opiekun.

Dziecko przychodzi ZDROWE (w przypadku choroby lub złego samopoczucia, trzeba poprosić w sekretariacie poradni - o wyznaczenie nowego terminu spotkania), wyspane, najedzone, z zaspokojonym pragnieniem.

• Należy zabrać ze sobą:
1. wszystkie urządzenia korekcyjne (okulary, aparat słuchowy, protezy, itp.), które dziecko posiada,
2. nr PESEL dziecka,
3. książeczkę zdrowia dziecka,
4. dokumenty medyczne, typu: zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia, wyniki badań medycznych, karty wypisu ze szpitala, itp.,
5. ewentualne wcześniejsze opinie z badań w różnych instytucjach, pisemne wyniki obserwacji,
6. opinię ze szkoły dotyczącą wiedzy i umiejętności dziecka oraz jego zachowania,

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych - jeżeli rodzic jej nie dostarczy - w celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka albo pełnoletniego ucznia poradnia może zwrócić się do dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza, o wydanie opinii nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, informując o tym osobę składającą wniosek.

7. zeszyty szkolne dziecka głównie od j. polskiego i matematyki oraz rysunki,
8. prace klasowe dziecka
9. świadectwa szkolne z poprzednich lat (ksero)
10. napój i kanapkę,

W przypadku badania pod kątem specyficznych trudności w nauce: dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii dodatkowo jeszcze konieczne są:
• pisemna decyzja/skierowanie szkoły na badanie
• pisemne zaświadczenia od lekarza:
     1. okulisty o stanie zdrowia oczu/wzrok,
     2. laryngologa/audiologa o stanie zdrowia uszu/słuch,
     3. lekarza neurologa

Super User

1. Zadeklarowanie przez rodzica/prawnego opiekuna/ pełnoletniego ucznia potrzeby badania.

2. Wyznaczenie terminów badań psychologiczno - pedagogicznych.

3. Dzień badania:
     • Wywiad z rodzicem/ prawnym opiekunem (dziecko nie uczestniczy w wywiadzie)/ pełnoletnim uczniem.
     • Badanie psychologiczne/pedagogiczne dziecka/ pełnoletniego ucznia.
     • Rozmowa z dzieckiem i rodzicem/ pełnoletnim uczniem po badaniu.
     • Wyznaczenie terminu następnego spotkania (badania pedagogicznego/ psychologicznego).

4. Złożenie przez rodzica/ pełnoletniego ucznia pisemnego wniosku o wydanie opinii.

5. Sporządzenie przez osoby badające opinii psychologiczno - pedagogicznej.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych:
     • Poradnia wydaje opinię w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku.
     • Jeżeli ze względu na konieczność przedstawienia zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3, nie jest możliwe wydanie przez poradnię opinii w tym terminie określonym w ust. 1, opinię wydaje się w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia zaświadczenia.