Anna Szczepaniak
Kategoria:

Historia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sieradzu

Poradnia Wychowawczo-Zawodowa, bo taka była jej pierwotna nazwa, została powołana przez ówczesnego Inspektora Oświaty 1 stycznia 1972 roku. Dyrektorem została pani Janina Stasinowska, a pani Ewa Neyman objęła stanowisko pedagoga. Siedzibą placówki stał się budynek przy ulicy Targowej. Pierwsze trzy miesiące to organizacja pracy, a więc wyposażanie w niezbędny sprzęt, materiały badawcze, pomoce dydaktyczne i księgozbiór. Nowa i nieznana dotąd placówka musiała pozyskać klienta i zaistnieć na terenie powiatu, a nie było to łatwe, bo zatrudniała niewielu pracowników.

Do zadań Poradni należało diagnozowanie dzieci z trudnościami w nauce i określenie najwłaściwszej formy pomocy oraz badanie dojrzałości szkolnej –  trzeba nadmienić, że objęta nim była cała populacja dzieci w danym roczniku. Zajmowano się orzecznictwem do szkolnictwa specjalnego, a także pomocą młodzieży w wyborze drogi zawodowej.  Ponieważ zadań przybywało, zatrudniono dwoje nowych pracowników – psychologa Ulissesa Alvarado i logopedę Grażynę Zawiszę. Pracownicy współpracowali ze wszystkimi szkołami i placówkami oświatowymi w powiecie.

Kiedy w roku 1975 nastąpiły zmiany administracyjne w kraju i utworzono województwo sieradzkie, placówkę przekształcono w Wojewódzką Poradnię Wychowawczo – Zawodową, zmieniono siedzibę na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, a dyrektorem została pani Zofia Skowrońska. Przed pracownikami postawiono nowe zadania: nadzór merytoryczny nad instytucjami oświatowymi działającymi na terenie województwa, kwalifikowanie oraz orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów z wadą słuchu i wzroku. Poradnia działała dwutorowo – wypełniała wszystkie zadania poradni rejonowej i wojewódzkiej. W tym czasie zatrudniono pedagoga – panią Danutę Cenin, a miejsce dyrektor Zofii Skowrońskiej zajęła pani Barbara Augustowska i pełniła tę funkcję do 1981 roku. Sukcesywnie wzrastała liczba etatów, a nawet przyznano Poradni samochód, dzięki któremu łatwiej było pracownikom dotrzeć do najmniejszych i najdalej położonych szkół.
Kolejnym dyrektorem Poradni została pani Ewa Neyman. Placówka zmieniła siedzibę na lokal przy ulicy Krakowskie Przedmieście. Kompetencje placówki nie uległy zmianie, ale pojawiły się nowe zadania – terapia pedagogiczna, profilaktyka i resocjalizacja. Wzrost świadomości, potrzeby środowiska lokalnego spowodowały, że wrosła liczba klientów Poradni.  Coraz więcej rodziców, nauczycieli i uczniów korzystało z pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej. Oznaczało to, że placówka jest znana nie tylko w środowisku oświatowym, ale także w gronie społecznym i cieszy się zaufaniem rodziców oraz uczniów. Był to efekt pracy pedagogów odpowiadających na potrzeby szkół, z którymi współpracowali. Pomoc przy organizowaniu zajęć terapeutycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, tworzenie punktów konsultacyjnych, odczyty, pogadanki dla rodziców, spotkania z młodzieżą na lekcjach przygotowujących do wyboru zawodu to tylko nieliczne działania, które podejmowali pracownicy Poradni.

Rok 1992 przynosi zmiany: od 9 kwietnia placówka to – Poradnia Wychowawczo-Zawodowa. Dyrektorem zostaje pani Małgorzata Maciuszonek. Niebawem Poradnia zmienia lokal i przenosi się do budynku Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych przy ulicy Tuwima.

W 1993 roku na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 czerwca dotyczącego organizacji i zasad działania publicznych poradni specjalistycznych Poradnia Wychowawczo-Zawodowa została przekształcona w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Nastąpiła redukcja zadań związanych z nadzorem merytorycznym na terenie województwa. Poradnia przyjęła status poradni rejonowej i działaniem swym objęła miasto oraz okoliczne gminy.

W 1995 roku funkcję dyrektora objęła pani Magdalena Pieniążek i pełniła tę funkcję do roku 2018. W tym czasie Poradnia została przeniesiona do budynku Starostwa Powiatowego, gdzie znajduje się do dziś.

Od roku 2019 placówką zarządza pani Agnieszka Jasianek-Dobras. W poradni zatrudnionych jest  6 psychologów, 7  pedagogów,  3  logopedów.

Zadaniami poradni pozostają: diagnozowanie dzieci i młodzieży z trudnościami edukacyjnymi, wydawanie opinii i orzeczeń, realizacja zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły, wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych, prowadzenie warsztatów  i prelekcji dla dzieci i rodziców. Poradnia oferuje również cykliczne spotkania profilaktyczne dla rodziców ze specjalistami z różnych dziedzin związanych z wychowaniem i dbaniem o prawidłowy rozwój dziecka.

W naszej Poradni prowadzimy zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju,  korekcyjno-kompensacyjne, terapię logopedyczną i pedagogiczną, psychoterapię oraz zajęcia integracji sensorycznej i biofeedback .

podziekowanie na strone

Anna Szczepaniak
Kategoria:


Zachęcamy do korzystania z Platformy Specjalistyczno-Doradczej, która prężnie się rozwija i aktualnie w swojej ofercie
proponuje następujące obszary wsparcia:

link do platformy https://pwpp.uksw.edu.pl/

 • prowadzenie BEZPŁATNEGO DORADZTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PEDAGOGICZNEGO

dla uczniów, rodziców, nauczycieli i specjalistów w m. in w następujących obszarach:

 • wsparcie emocjonalne i informacyjne w bieżących trudnych sytuacjach dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • rozwiązywanie problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą,
 • praca z zespołem klasowym,
 • przezwyciężanie trudności w komunikacji i w relacjach,
 • przewlekły stres,
 • wsparcie dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • i inne.

Prowadzenie BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ online dla nauczycieli, rodziców i specjalistów - trenerzy są z wieloletnim doświadczeniem
w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz w prowadzeniu szkoleń dla rodziców i nauczycieli).

SZKOLENIA SĄ ONLINE, ALE POWADZONE METODĄ WARSZTATOWĄ W KONTAKCIE. AKTUALNIE W OFERCIE MAMY
ŁĄCZNIE KILKADZIESIĄT SZKOLEŃ Z NASTĘPUJĄCYCH OBSZARÓW:

 • Budowania wspierających relacji z uczniem
 • Wzmacnianie odporności psychicznej
 • Wykorzystania relacji socjoterapeutycznej w codziennej pracy wychowawczej
 • Komunikacji empatycznej opartej o porozumienie bez przemocy,
 • Rozwiązywania sytuacji konfliktowych
 • Radzenia sobie z trudnymi emocjami jak złość, wstyd, poczucie winy,
 • Kompetencje głębokie w pracy nauczyciela
 • Pomoc uczniom z krótkowzrocznością

Wkrótce oferta poszerzy się o następujące obszary:

 • Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
 • Rozwijanie warsztatu metodycznego nauczycieli i wychowawców
 • Profilaktyka zachowań ryzykownych i uzależnień behawioralnych
 • Edukacja domowa
 • i  inne

WSZYSTKIE SZKOLENIA I KONSULTACJE W RAMACH PORADNICTWA SĄ ONLINE I BEZPŁATNE.
W każdym tygodniu poszerzamy ofertę szkoleń i dostępnych specjalistów.

Na czacie min 8 godzin dziennie jest dyżur osób służących informacją na temat programu i platformy
(w tym wspieranie w procedurze logowania, zapisu na szkolenia oraz nawigacji po stronie).

 

platforma

Anna Szczepaniak
Kategoria:

20 listopada obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.

 

Co robić, gdy prawa dziecka nie są przestrzegane?

Reagować.

 

Dziecięcy Telefon Zaufania Czat Internetowy Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12 - czynny całodobowo, 7 dni w tygodniu

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży - 116 111

"Niebieska Linia" 800 120 002

 

258414233 262423589262553 144651712483182665 n252786265 656920655297535 744145292741807634 n