Super User

Niepełnoletnie dziecko na badanie przyprowadza rodzic lub prawny opiekun.

Dziecko przychodzi ZDROWE (w przypadku choroby lub złego samopoczucia, trzeba poprosić w sekretariacie poradni - o wyznaczenie nowego terminu spotkania), wyspane, najedzone, z zaspokojonym pragnieniem.

• Należy zabrać ze sobą:
1. wszystkie urządzenia korekcyjne (okulary, aparat słuchowy, protezy, itp.), które dziecko posiada,
2. nr PESEL dziecka,
3. książeczkę zdrowia dziecka,
4. dokumenty medyczne, typu: zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia, wyniki badań medycznych, karty wypisu ze szpitala, itp.,
5. ewentualne wcześniejsze opinie z badań w różnych instytucjach, pisemne wyniki obserwacji,
6. opinię ze szkoły dotyczącą wiedzy i umiejętności dziecka oraz jego zachowania,

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych - jeżeli rodzic jej nie dostarczy - w celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka albo pełnoletniego ucznia poradnia może zwrócić się do dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza, o wydanie opinii nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, informując o tym osobę składającą wniosek.

7. zeszyty szkolne dziecka głównie od j. polskiego i matematyki oraz rysunki,
8. prace klasowe dziecka
9. świadectwa szkolne z poprzednich lat (ksero)
10. napój i kanapkę,

W przypadku badania pod kątem specyficznych trudności w nauce: dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii dodatkowo jeszcze konieczne są:
• pisemna decyzja/skierowanie szkoły na badanie
• pisemne zaświadczenia od lekarza:
     1. okulisty o stanie zdrowia oczu/wzrok,
     2. laryngologa/audiologa o stanie zdrowia uszu/słuch,
     3. lekarza neurologa