Super User

1. Zadeklarowanie przez rodzica/prawnego opiekuna/ pełnoletniego ucznia potrzeby badania.

2. Wyznaczenie terminów badań psychologiczno - pedagogicznych.

3. Dzień badania:
     • Wywiad z rodzicem/ prawnym opiekunem (dziecko nie uczestniczy w wywiadzie)/ pełnoletnim uczniem.
     • Badanie psychologiczne/pedagogiczne dziecka/ pełnoletniego ucznia.
     • Rozmowa z dzieckiem i rodzicem/ pełnoletnim uczniem po badaniu.
     • Wyznaczenie terminu następnego spotkania (badania pedagogicznego/ psychologicznego).

4. Złożenie przez rodzica/ pełnoletniego ucznia pisemnego wniosku o wydanie opinii.

5. Sporządzenie przez osoby badające opinii psychologiczno - pedagogicznej.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych:
     • Poradnia wydaje opinię w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku.
     • Jeżeli ze względu na konieczność przedstawienia zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3, nie jest możliwe wydanie przez poradnię opinii w tym terminie określonym w ust. 1, opinię wydaje się w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia zaświadczenia.