Super User
Kategoria:

Powiatowa (Poradnia Wychowawczo-Zawodowa w Sieradzu została powołana do życia z dniem 01.01.1972 roku zarządzeniem ówczesnego Inspektora Oświaty, a jej personel stanowiły: mgr Janina Stasiowska – kierownik oraz mgr Ewa Neyman - pedagog.

Pierwsze trzy miesiące pracy - to faza organizacyjna; wyposażenie poradni w materiały badawcze, pomoce dydaktyczne, księgozbiór oraz niezbędny sprzęt, a także propagowanie nieznanej do tej pory na terenie powiatu sieradzkiego placówki; zaznajamianie z jej celami, zadaniami oraz zakresem pomocy psychologicznej. A zakres zadań był niemały.

Począwszy od badań dojrzałości szkolnej, którymi wówczas objęta była cała populacja dzieci w danym roczniku poprzez diagnozowanie dzieci z trudnościami w nauce i określeniem dla nich najwłaściwszych form pomocy, w tym także orzecznictwo do szkolnictwa specjalnego, aż po pomoc młodzieży w wyborze drogi zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem tej, u której deficyty zdrowotne ograniczały wybór zawodu. Tak szeroki wachlarz zadań nie mógłby być w pełni realizowany przez dwie tylko osoby, dlatego tez chętnie powitano psychologa mgr Ulissesa Alvarado oraz nieco później logopedę mgr Grażynę Zawiszę, a w roku następnym psychologa mgr Annę Nowosielską.

W miarę zdobywania popularności w terenie, a pracownicy docierali do wszystkich szkół i placówek, oświatowych w powiecie, rosła liczba pacjentów, pogadanek, spotkań z rodzicami i nauczycielami. Gdy w roku 1975 powstało województwo sieradzkie Poradnia przekształcona została w Wojewódzką Poradnię Wychowawczo-Zawodową, otrzymała nowy lokal, a jej dyrektorem powołano nieżyjącą już dziś - mgr Zofię Skowrońską. Poradni zaś doszły nowe zadania. Przede wszystkim nadzór merytoryczny nad placówkami działającymi na terenie województwa, a także rozwijanie ich sieci, ponadto rozpoznawanie, kwalifikowanie oraz orzekanie dzieci z wadami wzroku i słuchu z terenu całego województwa.