Deklaracja dostępności

Wstęp

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sieradzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Sieradzu.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2019-10-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-02.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-15.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
Osoba kontaktowa - Anna Szczepaniak
adres e-mail -sekretariat@ppp-sieradz.pl
numer telefonu -43 822 42 70.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Poradnia znajduje się w piętrowym budynku Starostwa Powiatowego – na 5 piętrze.

Wejścia do budynku urzędu poprowadzone są poprzez utwardzone dojścia. Osoby z niepełnosprawnościami mają zapewniony dostęp do budynku w następujący sposób – wejście posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych umożliwiający dostęp się do budynku osobą poruszającym się na wózkach inwalidzkich lub rodzicom z dziećmi w wózkach. Podjazd i schody wyposażone są w poręcze.
Wewnątrz budynku znajdują się trzy dźwigi osobowe umożliwiające dostęp do wszystkich pięter budynku. Budynek posiada dwie klatki schodowe. Schody wewnątrz budynku wyposażone są w poręcze.

Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych, z których korzystają osoby z niepełnosprawnością są usytuowane w pobliżu wejść do budynku.

W budynku nie ma urządzeń dla osób niewidzących lub słabowidzących oraz niesłyszących lub słabosłyszących. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem. w tym celu należy zgłaszać się do zlokalizowanej przy wejściu frontowym Portierni w celu uzyskania dodatkowej pomocy, bądź informacji o lokalizacji poszczególnych wydziałów w urzędzie.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Z 2011 r. nr 209 poz. 1243) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sieradzu zapewnia osobom uprawnionym tj. doświadczającym trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się dostęp do świadczenia następujących usług:

Osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w PPP w Sieradzu (z wyłączeniem sytuacji nagłych). Telefon 43 822 42 70, e-mail: sekretariat@ppp-sieradz.pl

Można również skorzystać z pomocy osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną, w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.